Apothecary's Price | Season 1 Episode 1
40%
Genin
16.9%